Encyclopedia of Shinto Kokugakuin University
 main menu
  »New EOS site

  »Home

  »Foreword

  »Guide to Usage

  »Contributors & Translators

  

  »Movies List
 Links
Contributors
Aoki Shūhei
Akimoto Nobuhide
Asoya Masahiko
Iinuma Kiyoko
Ishii Kenji
Isooka Tetsuya
Itō Satoshi
Inoue Nobutaka
Iwai Hiroshi
Ueda Kenji
Endō Jun
Ōzeki Kunio
Ōhara Yasuo
Ogasawara Haruo
Okada Shōji
Okada Yoshiyuki
Ogihara Minoru
Katsurashima Nobuhiro
Kadoya Atsushi
Kawamura Kunimitsu
Kinoshita Ryō
Kuroda Ryūji
Kobayashi Hiroshi
Kobori Keiko
Saitō Michiko
Sakamoto Koremaru
Sakurai Haruo
Satō Masato
Sano Kazumi
Shibata Shin'ichi
Shima Yoshitaka
Shimazu Norifumi
Shirayama Yoshitarō
Sugiyama Shigetsugu
Suzuki Kentarō
Suzuki Masataka
Takagi Hiroshi
Takashio Hiroshi
Takamori Akinori
Takayama Shigeru
Takeda Hideaki
Tajima Tadaatsu
Tsushiro Hirofumi
Nagasawa Hiroko
Nakajima Hiroko
Nakanishi Masayuki
Nakayama Kaoru
Namiki Kazuko
Nishioka Kazuhiko
Nishimuta Takao
Nishiyama Masaru
Nogami Takahiro
Hatakeyama Atsushi
Hamasuna Ariyoshi
Hayashi Makoto
Ban Isoshirō
Hirai Naofusa
Fukui Yoshihiko
Fukushima Shinkichi
Fujimori Kaoru
Furusō Masami
Hori Mitsuo
Maeda Shigeki
Matsuura Mitsunobu
Matsunaga Naomichi
Matsubara Seiji
Matsumura Kazuo
Mitsuhashi Takeshi
Miyachi Masato
Miyamoto Kesao
Mure Hitoshi
Mogi Sakae
Motegi Sadazumi
Motosawa Masafumi
Mori Mizue
Morita Tei
Yazaki Hiroyuki
Yamanishi Itsurō
Yumiyama Tatsuya
Yonei Teruyoshi
Watanabe Shōgo
Translators
Auerback, Micah
Behrens, Kazuko
Bentley, John
Breen, John
Brownlee, John
Covell, Steve
Deal, William
DeWolf, Charles
Dix, Monica
Drummond, Donald C.
Flache, Ursula
Flavin, Philip
Geisse, Kathleen Ann
Grapard, Allan
Graves, Jeffrey
Griffiths, Caitilin
Hansen, Wilburn
Hardacre, Helen
Havens, Norman
Kakizaki, Caroline
Kande, Janice Shizue Kanemitsu

Lee, William
Marceau, Lawrence
McLaughlin, Levi
McNally, Mark
Nakai, Kate Wildman
Nelson, John
Piggott, Joan
Rambelli, Fabio
Reader, Ian
Scheid, Bernhard
Schrimpf, Monika
Sekimori, Gaynor
Schicketanz, Erik
Stalker, Nancy
Teeuwen, Mark
Tokita, Alison
Yoshida Tomoko
Wachutka, Michael
Ward, Ryan
"Establishment of a National Learning Institute for the Dissemination of Research on Shinto and Japanese Culture"
4-10-28 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo, 150-8440, Japan
URL http://21coe.kokugakuin.ac.jp/
Copyright ©2002-2006 Kokugakuin University. All rights reserved.
Ver. β1.3