The naorai (banquet) during the Morotabune shinji at Miho Jinja.

Shimane Prefecture, 2006

©Fujii Hiroaki