Mikoshi at the Kanda Matsuri

Tokyo, 2005

©Ichida Masataka