Kinensai of Atsuta Jingū

Aichi Prefecture, 2008

©Hirafuji Kikuko