Kotsu (ritual scepter)

Shinto Museum of Kokugakuin University