offering box for coins (saisenbako)

Nara Prefecture, 2005

©Tsujimura Shinobu