Mitsui-sha in Kamomioya Shrine

Kyoto Prefecture, 2006

©Tsujimura Shinobu